Team UP s.r.o.
Obchodné podmienky

poskytnutia zábavno-športových služieb v team-buildingovom centre.

Preambula

Obchodné podmienky poskytnutia zábavno-športových služieb v team-buildingovom centre
spoločnosti Team UP s.r.o. (ďalej len „OP”) upravujú zmluvné vzťahy pri poskytnutí služieb
poskytovateľom, spoločnosťou Team Up s. r. o., so sídlom Na kopci 26, Bratislava mestská  časť Staré Mesto 811 02, IČO: 50 243 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110366/B (ďalej len „Poskytovateľ”) a Klientom (ďalej len
„Klient“). Vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadia najmä príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok I.
Predmet úpravy

Tieto OP poskytnutia zábavno-športových služieb v team-buildingovom centre spoločnosti
Team UP s.r.o., prevádzka Team up, OC STYLA, Studená 4, 821 04 Bratislava (ďalej len
„prevádzka“) upravujú vzájomné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom vznikajúce pri
poskytnutí zábavno-športových služieb v prevádzke. Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvného vzťahu vzniknutého medzi Poskytovateľom a Klientom v súlade s ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to: kúpnej zmluvy
(ďalej len „Zmluva”).

Článok II.
Pojmy

Na účely týchto OP sa rozumie

 1. Prevádzkou: team-buildingové centrum spoločnosti Team UP s.r.o., prevádzka Team up,
  OC STYLA, Studená 4B, 821 04 Bratislava
 2. Zábavno-športovými službami a/alebo služby: služby spojené so životným štýlom, najmä
  prevádzkovanie športového, spoločenského a zábavného zariadenia, a iné služby ako
  poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 3. Poskytovateľom: obchodná spoločnosť Team Up s. r. o., so sídlom Na kopci 26, Bratislavamestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 50 243 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110366/B, ktorá vznikla a existuje podľa práva Slovenskej republiky, je riadne zapísaná v príslušnom obchodnom registri, má plnúprávnu subjektivitu a disponuje všetkými oprávneniami, licenciami, súhlasmi a povoleniami, ktoré sú podľa práva Slovenskej republiky potrebné na riadne vykonávanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
 4. Klientom: fyzická osoba, prípadne zástupca právnickej osoby
 5. Prevádzkovým poriadkom: prevádzkový poriadok pre teambuildingové centrum vydaný
  obchodným riaditeľom spoločnosti Team up s.r.o. dňa 01/05/2017 schválený rozhodnutím
  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva dňa 19/06/2017

Článok III.
Uzatvorenie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára:
  2.1 v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa za prítomnosti zástupcu Poskytovateľa
  začatím využívania zábavno-športových služieb, ktoré sa považuje za záväznú
  objednávku služieb za cenu v zmysle aktuálneho Cenníka služieb Poskytovateľa
  2.2 záväzným a včasným prijatím písomnej objednávky služieb odoslaním
  objednávkového formulára cez webové rozhranie Poskytovateľa www.teamup.sk
  (ďalej tzv. online objednávka), ktorá je nevyhnutná pri objednaní si služieb pre
  objednávateľa- právnickú osobu alebo pri rezervácii termínu pre viac ako 1 osobu.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom sú OP.
  Klient sa musí oboznámiť so znením platných a účinných OP najneskôr pri uzatvorení
  Zmluvy.
 3. OP sa vydávajú v písomnej podobe a v elektronickom formáte, sú formulované jasne
  a zrozumiteľne, a sú k dispozícii v slovenskom jazyku. OP a každú ich zmenu Poskytovateľ
  zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr v deň účinnosti tejto zmeny.
 4. Zmluva je platná a účinná okamihom uvedeným ods. 2 tohto článku OP.
 5. Ak nie je v týchto OP uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zmluva
  uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom môže byť menená len písomným dodatkom
  so súhlasom oboma zmluvnými stranami.
 6. Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Klientovi služby a Klient sa zaväzuje zaplatiť
  za služby zmluvne dohodnutú cenu.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

 1. Cena za poskytnutie služieb je stanovená cenníkom Poskytovateľa (ďalej len „cenník“)
  alebo dohodou zmluvných strán.
 2. K cene za poskytnutie služieb sa pripočítava daň z pridanej hodnoty a taktiež aj ďalšie
  prípadné dane a poplatky stanovené príslušnými právnymi predpismi.
 3. Cena za poskytnutie služieb je stanovená pre každú službu jednotlivo.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo spoplatniť vybrané služby čiastkou podľa platného
  cenníka doplnkových služieb stanoveného Poskytovateľom. Klient uzavretím Zmluvy
  potvrdzuje, že sa s platným cenníkom Poskytovateľa oboznámil.
 5. Účtovný doklad vystavený Poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti stanovené
  platnými daňovými a účtovnými predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  v znení neskorších predpisov, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
  neskorších predpisov.
 6. Po využití služieb je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby
  v hotovosti alebo bezhotovostným bankovým prevodom cez platobný terminál
  umiestnený v prevádzke alebo v prípade online objednávky bezhotovostným bankovým
  prevodom na účet Poskytovateľa uvedený na webovom rozhraní Poskytovateľa pri zaslaní
  záväznej objednávky služieb. Platba Klienta sa považuje za splnenú okamihom prijatia hotovosti alebo okamihom pripísania úhrady v predmetnej sume na bankový účet Poskytovateľa, ak je úhrada Klienta riadne identifikovaná (označená správnym variabilným symbolom, príp. ďalšími platobnými údajmi určenými Poskytovateľom).
 7. V prípade online objednávky s platbou s bezhotovostným bankovým prevodom platí, že ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou ceny za poskytnutie služieb a k úhrade nedôjde najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia záväznej objednávky Klienta, Zmluva sa týmto dňom zrušuje v celom rozsahu bez nároku Klienta na náhradu akejkoľvek škody.
 8. V prípade, ak pri poskytnutí služieb tvoriacich predmet Zmluvy Klient využije v priestoroch Poskytovateľa ďalšie služby, prípadne uskutoční nákup ďalších tovarov a služieb u Poskytovateľa, po zistení skutočného objemu nákupu Poskytovateľ doúčtuje Klientovi cenu za tieto tovary a služby vo výške presahujúcej pôvodne uhrádzanú cenu. Tento rozdiel bude Klientovi účtovaný v daňovom doklade vystavenom za príslušné tovary a služby v cenách určených cenníkom Poskytovateľa.
 9. Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonávajú spôsobom dohodnutým v Zmluve. Náklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy (napr. bankové poplatky, poštové poplatky) znáša každý účastník Zmluvy sám.
 10. Iné prípadné platby podľa Zmluvy (napr. zmluvné pokuty, škody, úroky z omeškania, ďalšie náklady, náhrady) sú splatné na výzvu na ich úhradu; doklad o zaplatení ďalších nákladov je Poskytovateľ povinný vystaviť.
 11. Ak je Klient v omeškaní s platením akejkoľvek dlžnej sumy na základe Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 5 % p.a. z dlžnej sumy.

Článok V.
Povinnosti Poskytovateľa a povinnosti Klienta

 1. Poskytovateľ je povinný:
  1.1 zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé poskytnutie služieb Klientovi,
  1.2 poskytovať Klientovi informácie týkajúce sa cien za služby,
  1.3 zabezpečiť bezpečnostné štandardy poskytnutia služieb.
 2. Klient je povinný
  2.1 využívať poskytnuté služby na vlastné nebezpečenstvo, a to v súlade s technickými
  podmienkami zariadení určených na poskytnutie služieb, s návodmi na ich použitie,
  bezpečnostnými a inými organizačnými pokynmi Poskytovateľa, prevádzkovým
  poriadkom Poskytovateľa a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany
  zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
  2.2 poskytnúť potrebné údaje, ktoré je Klient povinný poskytovať Poskytovateľovi,
  2.3 udržiavať zariadenia Poskytovateľa v zodpovedajúcom technickom stave,
  2.4 oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na užívanie
  poskytnutých služieb, alebo ktorá môže ohroziť život, zdravie alebo fyzickú
  a psychickú integritu Klienta pri užívaní služieb; nesplnenie tejto oznamovacej
  povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Klientom, ktoré oprávňuje
  Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy, odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý
  nárok Poskytovateľa na náhradu škody,
  2.5 zdržať sa vnášania akýchkoľvek cenností, väčšej peňažnej hotovosti alebo
  hodnotných vecí do prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa. Klient v tejto
  súvislosti berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezabezpečuje v prevádzke možnosť
  využitia trezoru alebo inej bezpečnostnej schránky, preto Prevádzkovateľ za takto
  odložené cenné veci v priestoroch vyznačených na odkladanie osobných vecí Klientov
  (kovové skrinky) nezodpovedá.
  2.6 uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnutie služieb.

Článok VI.
Rezervácia termínu objednaných služieb

 1. V prípade objednania služby prostredníctvom webového rozhrania Poskytovateľa bude Klientovi vystavené a dodané záväzné potvrdenie objednávky s unikátnym číslom a názvom aktivity oprávňujúce Klienta čerpať objednané služby.
 2. Objednané služby je nutné rezervovať na telefónnom čísle Poskytovateľa, alebo cez email Poskytovateľa podľa pokynov zverejnených na webovom rozhraní Poskytovateľa alebo podľa pokynov uvedených na potvrdení objednávky. Rezervácia musí obsahovať kontaktné údaje, číslo, názov čerpanej aktivity a preferovaný termín a čas čerpaniaodporúčame pripraviť si viac termínov.
 3. Rezervácia termínu je záväzná a na strane Klienta ju nie je možné bez udania vážnych
  dôvodov meniť. V prípade udania vážneho dôvodu zo strany Klienta je možné zmenu
  termínu akceptovať len ak je táto skutočnosť oznámená v dostatočnom predstihu aby
  bola zmena rezervácie možná, v opačnom prípade stráca Klient nárok na poskytnutie
  vybranej služby bez nároku uplatnenia si akejkoľvek náhrady, či vzniknutej náhrady škody. 
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu rezervovaného termínu, o tejto skutočnosti sa zaväzuje Klienta informovať bez zbytočného odkladu.
 5. V prípade, ak si Klient rezervoval termín poskytnutia služieb, ale samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné, Klient má nárok na bezplatné poskytnutie náhradného termínu v rámci obdobia nasledujúcich 12 mesiacov, po uplynutí tejto doby nárok Klienta na poskytnutie náhradného termínu zaniká.

Článok VII.
Osobitné dojednania

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje v prípade núdze majúcej povahu vyššej moci právo obmedziť poskytovanie služieb tak, aby bola zachovaná ochrana života a zdravia Klienta v súlade s platnými právnymi predpismi, bez nároku Klienta na náhradu takto spôsobenej škody.
 2. Zmluvná strana, ktorej bránia v splnení jej záväzkov okolnosti majúce povahu vyššej
  moci, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o rozsahu a predpokladanom
  trvaní nemožnosti plniť príslušnú povinnosť a urobiť všetky primerané opatrenia na
  zníženie rozsahu a odstránenie príslušnej okolnosti majúcej povahu vyššej moci a o týchto opatreniach druhú zmluvnú stranu informovať spolu s prípadnou aktualizáciou odhadu predpokladaného trvania nemožnosti plniť príslušnú povinnosť.
 3. V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb je
  Poskytovateľ povinný oznámiť Klientovi vopred začiatok obmedzenia, skončenie
  obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb a na tento účel sa Klientovi zaväzuje poskytnúť náhradný termín poskytnutia služieb bez zbytočného odkladu.
 4. Klient je povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú nesprávnym zaobchádzaním so zariadeniami Poskytovateľa a náklady s tým súvisiace.
 5. Pri prerušení poskytovania služieb podľa ods. 1 a 2 tohto článku OP nevzniká Klientovi právo na náhradu škody a ušlého zisku.

Článok VIII.
Reklamačné konanie

 1. Reklamácia je písomné podanie Klienta adresované Poskytovateľovi, ktorým sa Klient domáha najmä zodpovednosti Poskytovateľa za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Klient požaduje od Poskytovateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné poskytnutie služieb (ďalej len „služby“). Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.
 2. Klient má právo reklamovať najmä
  2.1 kvalitu poskytnutej služby,
  2.2 vyúčtovanie poskytnutej služby,
  2.3 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskytovaním služieb (ďalej len „predmet reklamácie“).
 3. Klient môže reklamáciu uplatniť
  3.1 písomne u Poskytovateľa na korešpondenčnej adrese,
  3.2 elektronicky na e-mailovej adrese,
  3.3 osobne v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam.
 4. Podanie, ktorým Klient uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať
  4.1 identifikáciu Klienta
  4.1.1 meno a priezvisko alebo obchodné meno,
  4.1.2 trvalé bydlisko, vrátane PSČ alebo sídlo a IČO,
  4.1.3 zákaznícke číslo, resp. číslo Zmluvy.
  4.2 presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,
  4.3 identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,
  4.4 identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s variabilným symbolom, ktorej sa
  reklamácia týka,
  4.5 podpis Klienta alebo osoby oprávnenej konať za Klienta, ak nejde
  o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.
  4.6 kópiu prípadnej dokumentácie a ďalšie dôležité skutočnosti rozhodné pre posúdenie reklamácie.
 5. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Poskytovateľ nevie identifikovať Klienta, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Klient reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak Klient reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Klient poskytne potrebné informácie.
 6. Ak Klient počas riešenia reklamácie oznámi Poskytovateľovi nové skutočnosti, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.
 7. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.
 8. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje
  8.1 pri osobnom doručení – dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie,
  8.2 pri poštových zásielkach – dátum doručenia reklamácie Poskytovateľovi podľa pečiatky došlej pošty,
  8.3 pri doručení elektronickou poštou – deň uvedený na e-mailovej správe.
 9. Poskytovateľ pri uplatnení reklamácie vydá Klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia
  uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo faxom, Poskytovateľ doručí potvrdenie
  o uplatnení reklamácie Klientov ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Poskytovateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 10. Poskytovateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia písomnej reklamácie Poskytovateľom. Ak si náročnosť reklamácie vyžaduje dlhšiu lehotu ako 30 dní, môže Poskytovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní.
 11. Poskytovateľ vydá/doručí preukázateľným spôsobom Klientovi písomný doklad
  o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 12. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť účtovných
  dokladov Poskytovateľa.

Článok IX.
Mimosúdne riešenie sporov

 1. Prípadné spory sa strany zaväzujú riešiť najprv zmierom tak, že zmluvná strana, ktorá
  uplatňuje nárok, ho označí, vyčísli jeho výšku (pokiaľ ide o finančný spor) a uvedie dôkazy, o ktoré svoj nárok opiera, a druhá strana oznámi a odôvodní svoje stanovisko k takémuto nároku.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy a z týchto OP alebo súvisiacich so Zmluvou a s týmito OP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a OP alebo ich častí, predložia na rozhodnutie výlučne Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, Banská Bystrica, IČO: 45744718, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zároveň dohodli že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu splnenia jej účelu. Na práva a povinnosti, ktoré nie sú Zmluvou a týmito OP upravené sa primerane vzťahujú príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve a ďalšie ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 2. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klienta na účel jednoznačnej identifikácie Klienta. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné. Práva Klienta ako dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Klient má právo písomne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu v poštovom styku.
 3. Poskytovateľ má právo OP meniť a novelizovať.
 4. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto OP a/alebo Zmluvy stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nebude nijako dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradiť dohodou ustanovením platným, zákonným a vykonateľným, s rovnakým alebo čo možno najbližším cieľom a zmyslom.